تاسیسات ساختمانی

طراحی

طراحی تأسیسات مکانیکال و الکتریکال ساختمان های تجاری اداری و مسکونی شامل موارد زیر :

1-گزارش فاز صفر:

گزارش فاز صفر پروژه شامل مطالعات اولیه در خصوص سناریو های احتمالی جهت برآورده کردن نیاز های پروژه با در نظر گرفتن کاربری و کاربران آن می باشد .
در واقع گزارش فاز صفر تعیین کننده روش و مسیر طراحی پروژه با اتفاق نظر طراح و کارفرما می باشد .

2-تهیه نقشه های فاز یک:

نقشه های فاز یک شامل برآورد بارهای سرمایشی و گرمایشی، پیش بینی داکت های تأسسیساتی و فضاهای دسترسی می باشد.
در این مرحله شالوده اصلی کار درکنار هماهنگی های صورت گرفته با تیم معماری پیاده سازی می شود .

3-تهیه نقشه های فاز دو:

نقهشه های فاز 2 در واقع تکمیل مرحله قبلی توسط دیتایل ها، دیاگرام ها، و مشخصات فنی تجهیزات مربوطه جهت ارائه به پیمانکار جهت شروع عملیات اجرایی می باشد .

2-نظارت:

نظارت بر تأسیسات شامل موارد زیر می باشد .
1-بررسی صلاحیت پیمانکاران
2-تهیه و تنظیم قرارداد پیمانکاران
3-تهیه جداول مقایسه فنی و ریالی جهت خرید تجهیزات
4-نظارت بر عملیات اجرایی حین کار
5-تهیه جداول ساختار شکست، بررسی و تأیید صورت وضعیت پیمانکاران
6-تهیه نقشه های As Built