مزایا استفاده از تانکر آب در تاسیسات ساختمان، انواع تانکر های آبی